Zahrada

Správný výběr druhů rostlin na zahradu

www.freepixels.com

Krása mnoha dřevin naplno vynikne až v kombinaci s jinými rostlinami. Je proto důležité znát estetickou působivost nejen jednotlivých druhů, ale i vztahy mezi nimi a jejich působení (velikostní či barevné) v upravovaném prostoru jako celku. Základní zásadou prostorové kompozice je přizpůsobit výběr dřevin velikosti upravované plochy.

Vhodný výběr druhů a kultivarů dřevin i květin vytváří nejen základní estetické působení, ale i styl zahrady. Vegetační složka zahrady působí nejpřirozeněji nepravidelná úprava se souvislou plochou trávníku, lemovanou měkkými liniemi okrajových výsadeb. Výhodou takovéto kompozice je i její snadná údržba, zejména sekání trávníku. Vegetaci můžeme použít i jako architektonické prvky – přesně zastřižené pásy, kostky i koule zasazené do prostoru nebo lemující plochu. Zde je třeba dbát na výběr vhodných druhů, dobře snášejících tvarování.

Krása mnoha dřevin naplno vynikne až v kombinaci s jinými rostlinami. Je proto důležité znát estetickou působivost nejen jednotlivých druhů, ale i vztahy mezi nimi a jejich působení (velikostní či barevné) v upravovaném prostoru jako celku. Základní zásadou prostorové kompozice je přizpůsobit výběr dřevin velikosti upravované plochy: čím je menší, tím méně druhů vybíráme a tím menší kultivary dřevin v ní vysazujeme. Přitom je třeba mít na zřeteli jejich velikost a výšku v dospělosti.

Jak správně kombinování výsadby

Při navrhování výsadeb v zahradě se využívají dva základní principy vzájemného kombinování okrasných rostlin. Je to seskupení rostlin podle čistě estetických pravidel, kdy rostliny sdružujeme podle ladicího hábitu, olistění, barvy květů a stejného času kvetení, tvaru a barvy listů a dalších vybraných vlastností, přičemž jejich využíváme tak jako malíř barvy při malování obrazu. Úskalím tohoto principu je skutečnost, že vybrané rostliny mohou mít odlišné nároky na stanoviště nebo nesnášejí vzájemné sousedství, což ohrožuje trvalost kompozice. Moderním trendem je použití střídmého počtu druhů a jejich seskupování v stejnorodých pásech, záhonech nebo výrazně ohraničených skupinách.

Opačný přístup představuje kombinace rostlin podle jejich přirozeného výskytu v přírodě. Rostliny se vysazují v uskupeních tak, jak se vyskytují v přírodě, přičemž hlavním kompozičním záměrem je vyjádřit krásu Společenství podobnou volné přírodě. Příkladem odezření z přírody jsou skalky, jezírka, vřesoviště, stepní společenství. Současným trendem je vytváření ekologických seskupení i na větších plochách, jako jsou extenzivně kosené loučky či ekologické čistírny přírodních bazénů.

Výběr druhů pro výsadbu

Výběr dřevin musí být přizpůsoben přírodním podmínkám konkrétní lokality. Ty určuje zejména klima, poloha pozemku vzhledem ke světovým stranám, kvalita půdy a dostupnost vody. Převážné většině okrasných dřevin používaných u nás vyhovuje mírné podnebí s nadmořskou výškou do 450 m a otevřená, ne příliš větrná poloha, nevhodné jsou mrazové kotliny. Půda má být dostatečně hluboká, středně těžká, propustná. V takových podmínkách lze pěstovat všechny domácí i přizpůsobené – vysazené – cizokrajné dřeviny. Pokud se zahrada nachází ve specifických podmínkách (suchý svah, zamokření, vyšší nadmořská výška), které se nedají zlepšit dodatečnými opatřeními, je nutné přizpůsobit těmto podmínkám výběr dřevin tak, aby byla zajištěna dlouhověkost vegetační kostry.

Výběr dřevin pro zahradu může být pestrý, ale neměl by vytvářet botanickou sbírku. Výsadby kombinujeme tak, aby kvetly po celé vegetační období a byly zajímavé celý rok. Sortiment dřevin je bohatý, není snadné se v něm orientovat a vybrat druhy vhodné pro konkrétní lokalitu. Musíme mít na paměti, že mnohé druhy působivé na obrázcích (zejména přeložených zahraničních) knih by u nás vymrzli i v nejteplejších oblastech. Většinu však lze nahradit vzhledově podobnými, ale u nás odolnými druhy. Při výběru rostlinného materiálu přihlížíme na velikost jedinců v dospělosti, jejich tvar, funkci a estetické působení. Důležitá je i celková velikost zahradního pozemku, jeho sklon a orientace, členění domu a jeho architektonický výraz. Cílem výběru dřevin a květin je vytvořit harmonii stavební a vegetační části.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top